Specified Skilled Worker Tests Inquiry Request

ใบคำร้องของวิชาทักษะเฉพาะ

แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับผู้สมัครที่ต้องการสอบในประเทศไทย ถ้าผู้สอบต้องการทดสอบนอกประเทศไทย กรุณาติดต่อเราในแบบฟอร์มภาษาอังกฤษด้านล่าง
This form is only for candidate in Thailand.
If you would like to take test in outside Thailand, please contact us through the English form below.
กรุณาใส่อีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้กับโพรเมทริค 
ถ้าไม่มีโพรเมทริคไอดี กรุณาใส่อีเมล์แอดเดรส
คุณจะได้รับอีเมล์จากเราเมื่อเราได้รับคำร้อง
ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมล์จากเราภายใน 15 นาทีอาจเป็นเพราะคุณใส่อีเมล์ไม่ถูกต้อง
กรุณาส่งคำร้องอีกครั้งและใส่อีเมล์แอดเดรสที่ถูกต้อง
 
Please input the email address that you registered under your Prometric ID. If you don't have a Prometric ID, please input a valid email address. You will receive an email from us at the email address you submitted, which confirms that we have received your inquiry. If you did not receive the email even after 15 minutes have passed, you may have entered an incorrect email address. Please submit your request again and enter a correct email address.
ชื่อวิชาที่สอบ
Test Name *
 +
ฉัน ต้องการ.
I want to *
ข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน
What information do you want to change ? *
การเปลี่ยนชื่อต้องนำส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ในวันทำการ
กรุณาใส่ขื่อ นามสกุลที่ถูกต้องในช่องว่างที่กำหนดให้ ก่อน 3 วันในวันทำการ ของการสอบ
 
We cannot accept your change name request if you submit it less than 3 business days from the test.
Please input your correct full name (first name, middle name and last name) in the box below if there are more than 3 business days before the test date.
กรุณาใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องในช่องว่างที่กำหนดไว้
Please input your correct date of birth in the inquiry field below. 
กรุณาใส่ข้อมูลเพศที่ถูกต้องในช่องว่างที่กำหนดไว้
Please input your correct gender in the inquiry field below. 
กรุณาใส่ข้อมูลสัญชาติที่ถูกต้องในช่องว่างที่กำหนดไว้
Please input your correct nationality in the inquiry field below.

ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาไปยังหน้าของข้อมูลและเลือกวิชาที่จะสอบ ต่อจากนั้น เลือกประเทศที่จะสอบและล๊อกอินเพื่อลงทะเบียนสอบ
คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง
http://ac.prometric-jp.com/testlist/ssw/index.html

Information other than your name, date of birth, gender and nationality needs to be changed by yourself.
Please log into the registration system to change your information. Please visit the page below and select the test you will take, then select the country you will take the test in. Then press "login" to enter the registration system.
Click on the link below.

http://ac.prometric-jp.com/testlist/ssw/index.html

ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคูปองการสอบ
About vouchers, I want to know *
สอบถามเวลาและสถานที่ในซื้อคูปองการสอบได้ที่หน้า 'Voucher Purchase' โดยเลือกรายละเอียดของวิชาที่สอบและประเทศที่ต้องการจะสอบ หลังจากไปที่ URL ด้านล่าง
*หมายเหตุ การขายคูปองการสอบอาจเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดเนื่องการสถานการณ์ covid-19 กรุณาตรวจสอบข้อมูลโดยคลิ้ก 'Test Center Status'ที่อยู่ด้านบนสุดของแต่ละหน้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลสถานะของการขายคูปองการสอบ
 
When and where you can purchase vouchers are posted on the "Voucher Purchase" section of each test page.
You can reach the page by selecting the test and then selecting your country after visiting the URL below.
*Please note that some of the voucher selling is suspended due to COVID-19.
Please visit the following page and select the test you want to take and click "Test center status" at the top of each page to check the current status of voucher selling.
http://ac.prometric-jp.com/testlist/ssw/index.html
การขายคูปองการสอบ เป็นอย่างไรดังต่อไปนี้
Vouchers are available if your voucher satisfies all of the criteria below *
กรุณาแจ้งรายละเอียดของหมายเลขคูปองการสอบในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้และอธิบายเหตุผลในการใช้คูปองการสอบไม่ได้
If your voucher meet all requirements and still unable to use, please let us know your voucher number and how you have found out that the voucher is not available. 
ไม่สามารถคืนเงินค่าคูปองการสอบได้ในกรณีใดๆ
Your vouchers are not refundable under any circumstances.
เกี่ยวกับโพรเมทริคและรหัส
About Prometric ID and password: *
ฉันสามารถตรวจสอบโพรเมทริคไอดีและเลือกรหัสใหม่
คุณจะพบรายละเอียดในการล้อคอิน หลังจาก คลิ๊กที่คลิ้กที่เครื่องหมายล้อกอิน
http://ac.prometric-jp.com/testlist/ssw/index.html
ถ้าต้องการสอบถามเพิ่ม กรุณาบอกรายละเอียด 

You can check your Prometric ID or reset your password online 
Please see "Login issues" part on the page you see after clicking on "Login" button of a test page.
Please input your inquiry if you still need support.
คุณไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมายในการสอบ ถ้าดำเนินการน้อบกว่า 3 วันในวันทำการ ในกรณีที่วันสอบตรงกับวันทำการจันทร์ถึงศุกร์
You cannot cancel or reschedule your appointment once you reach less than three business days if your test date is a week day, or four business days if your test day is Saturday, Sunday or a holiday
เกี่ยวกับการขอคืนเงิน
การซื้อคูปองไม่สามารถขอเงินคืนได้ การซื้อคูปองใบใหม่จะทำได้ในกรณีที่ยกเลิกการจองสอบอันเดิม

About refund:
Please note that you cannot get a refund once you purchase the vouchers. Your vouchers will be available again if you cancel your appointment successfully.
 *
กรุณาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น ในคำอธิบายโปรดระบุเมื่อคุณยกเลิกและคุณยกเลิกการทดสอบใด
Please explain what happened. In the description, please include when and which test did you cancelled.
กี่ยวกับผลคะแนน
About my score report: *
กรุณา รอ 10 วัน ในวันทำการเพื่อการแก้ไขข้อมูลชื่อในผลคะแนน
กรุณาอธิบายเพิ่มเติม ถ้าทำการแก้ไขชื่อ หลังจากมากกว่า 10 วัน ในวันทำการ หลังจากวันที่สอบ
 
Please wait 10 business days after the test to see your correct name on your score report.
If your correct name won't be corrected even after 10 business days from the test day, please let us know it via inquiry field below.
ถ้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลวันเดือนปีเกิด เaพศ หรือสัญชาติ กรุณาไปยังคำถาม 'ฉันต้องการ' เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนและส่งข้อมูลที่ถูกต้อง
 
To change your date of birth, sex (gender) or nationality, please return to option "I want to", select "Change my registered information (name, birth date and so on)" and submit the correct information.
ผลคะแนนจะแสดงในระบบ หบังจาก 5 วัน ในวันทำการของการสอบ
กรุณากด ' ล้อคอิน' ในแต่ละหน้า และกด 'ผลคะแนน' เพื่อทราบผลการสอบ
ผลคะแนนจะแสดงเมื่อคุณเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนสอบ
คุณสามารถเข้าสู่หน้าเวปเพจด้านล่าง
กรุณาอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผล เพื่อที่เราจะได้หาทางแก้ไขปัญหา มิฉะนั้นเราอาจไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้
กรุณา เพิ่มเติมรายละเอียด ตัวอย่างเช่น.
http://ac.prometric-jp.com/testlist/ssw/index.html
 
Within five business days from the test day, your score report will be shown in the registration system of each test. Please press the "Login" button on each test page and then press the "Score Report" button to see your score report. Your score report will be shown only if you enter the registration system from the test page of the test you took.
You can visit test pages via web page below.
http://ac.prometric-jp.com/testlist/ssw/index.html
กรุณาอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผล เพื่อที่เราจะได้หาทางแก้ไขปัญหา มิฉะนั้นเราอาจไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้
กรุณา เพิ่มเติมรายละเอียด ตัวอย่างเช่น.
- การพบเห็น หน้าจอที่ผิดพลาด
- การปฏิบัติตัว เมือพบเห็นหน้าจอที่ผิดพลาด
 
Please describe the error including the following information that is needed to locate the errors in the system you faced. Otherwise we are unable to support you properly.
In the description, please include the following information.
- The error screen you saw
- The action you took just before the error screen appeared
 +
เพศที่ต้องการเปลี่ยนแปลง *
0/1000 characters
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 
Handling of Personal information
Your inquiries will be sent only if you agree to the privacy policy of Prometric Japan.
 *